ផ្នែកលក់អ៊ីនធើណេត

Campany Opennet (Official)
Website http://www.opennet.com.kh
Phone 078 281 996 / 086 323 076
Adress CITY TOWER 3B & 3C (3 Floor): #321, MaoTse Tong Blvd, Phsa Depo I, Toul Kork, Phnom Penh.

Level High School Term Full Time
Hiring 10 Sex Male
Salary ($) 200$-500$ Age 20-40
Type Permanent Location banteay meanchey
Job Category Sales Job Views 753
Publish date 30-Jan-2021 Close Date 30-Apr-2021

_បង្កើនការលក់
_ចុះផ្សព្វផ្សាយប្រួម៉ូសិនថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុន
_រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន
_បង្កើតផែនការក្នុងការលក់

_កម្រិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ឡើងទៅ
_មិនទាមទារបទពិសោធន៏
_មានយាន្តជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
_មានភាពក្លាហានអាចចេញខាងក្រៅជួបអតិថិជនបាន

Name HR Department
Phone 096 768 4007
E-mail job@opennet.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.

Featured Free