ពិនិត្យមើលឡាន / ប្រេងម៉ាស៊ីន - ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ និងមានចំណេះដឹងស្តីអំពីច្បាប់ចរាចរ - ស្គាល់ច្បាស់ពីភូមិសាស្រ្តក្នុងរាជធានីភ្

Campany Cogetel(Online)
Website https://www.facebook.com/PichnilCafe/
Phone 0967771917
Adress Mr.Kim Veasna Tel: 096 777 1917 Veasnaking2015@gmail.com Visit Facebook page: https://www.facebook.com/PichnilCafe/

Level High School Term Full Time
Hiring Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 494
Publish date 24-Oct-2020 Close Date 30-Dec-2020

ពិនិត្យមើលឡាន / ប្រេងម៉ាស៊ីន - ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ និងមានចំណេះដឹងស្តីអំពីច្បាប់ចរាចរ - ស្គាល់ច្បាស់ពីភូមិសាស្រ្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្ត - ជាបុគ្គលដែលមានភាពចាស់ទុំ ទទួលខុសត្រូវ អត់ធ្មត់ និងគួរអោយទុកចិត្តបាន - ត្រួតពិនិត្យ និង ថែទាំយានយន្តនូវរាល់សំភារៈដែលត្រូវដឹកជញ្ជូននិងថែរក្សាអោយបានល្អផ្តល់ពត៌មានអំពីបញ្ហា របស់រថយន្តមកកាន់ថ្នាក់លើ អត្ថប្រយោជន៍ -ប្រាក់ខែទី១៣ -ធានារ៉ាប់រង (គ្រោះថ្នាក់ការងារ នឹងសុ

Name គឹម​ ​វាសនា
Phone 096 7771917
E-mail veasna.kim@cogetel.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.