ជាងបាញ់ថ្នាំ

Campany Toyota (Cambodia) Co., Ltd
Website http://www.toyota.com.kh
Phone 017 222 077/017 333 521/ 086 333 198
Adress Attwood Business Center, Unit #57-69 E2, Level 3, Street 110A, Sangkat Ou Baek K’am, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Level High School Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Other Job Views 3329
Publish date 20-Jul-2019 Close Date 30-Dec-2020

-ធ្វើការវាយតំលៃនិងព្យាករណ៏ចំពោះពេលវេលា និង តំលៃនៃការ ជួសជុល
-មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ និង ប្រាកដថារាល់ការងារទាំង អស់មានគុណភាពល្អ ហួសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន
-រៀននួវ បច្ចេកទេសថ្មីនិងពត៌មានដែលបានផ្ដល់ឲ្យពីក្រុមហ៊ុន
-សំអាតកន្លែងធ្វើការ មុននិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃ
-យកឡានដែលបានបាញថ្នាំរួច ទៅទុកនៅចំណតដើម្បីធ្វើការសំអាត
-ឧបករណ៏ផ្សេងៗដែលបានប្រើប្រាស់រួចហើយ ត្រូវយកទៅទុកកន្លែង ដើមវិញ
-ធានាមិនអោយមានការបាញ់ថ្នាំសងភ្ញៀវឡើងវិញឡើយ
-ការងារផ្សេងទៀតនឺងត្រូវរៀបចំដោយប្រធានផ្នែក ឬ​ អ្នកគ្រប់គ្រង

-ត្រូវមានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
-ចេះអាននិងសរសេរអក្សរខ្មែរ
-ចេះធ្វើការលាយពណ៌បានល្អ
-មានសមត្ថភាពក្នុងការបើកបរ (មានបណ្ណ័បើកបរកាន់តែប្រសើរ)
-មានចំណេះដឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេស (កាន់តែប្រសើរ)
-ត្រូវមានជំនាញក្នុងការបាញ់ថ្នាំ

Name HR Department
Phone 017 222 077/017 333 521
E-mail recruitment@toyota.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.