មន្ត្រីសេវាកម្មសាខា

Campany Hattha Bank Plc
Website http://www.hatthabonk.com
Phone 069222800/086354354
Adress building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital

Level Bachelor of Science Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiable Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Customer Services Job Views 265
Publish date 18-Jan-2021 Close Date 22-Jan-2021

Closing Date: 22/01/2021

Location: - សាខាខេត្ដមណ្ឌលគិរី - ០១ នាក់


- ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់ព័ត៌មានជូនអតិថិជនអោយបានល្អ។
- បង្កើតលេខសម្គាល់អតិថិជន CIF, គណនីឥណទាន គណនីសន្សំសំចៃ និងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់។
- ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាទុកឯកសារបុគ្គលិក, ឥណទាន, គណនីសន្សំសំចៃ, ឯកសារទ្រព្យធានា និងឯកសារផ្សេងៗ។
- រៀបចំភ្ជាប់/ផ្អាក/បិទ កាតអេធីអឹម ប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។
- រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ និងរៀបចំសំណើទិញ បញ្ជាទិញ និងទូទាត់ចំណាយ (ក្រោយមានការអនុម័តពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងមានសមត្ថកិច្ច)។
- រៀបចំចលនាបុគ្គលិក បញ្ជូនសៀវភៅការងារ ជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក សម្របសម្រួលការបណ្តុះបណ្តាល និងការវាយតម្លៃ បុគ្គលិកសាខា។
- គ្រប់គ្រងស្ដុក គ្រប់គ្រងនិងថែទាំទ្រព្យ និងដឹកបញ្ជូន។
- បំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខាឬនាយកសាខា។

- បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬជានិស្សិតឆ្នាំទី៤ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។
- មានអត្តចរិកល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ និងមានឆន្ទ:ក្នុងការធ្វើការងារ។
- មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ Ms. Office (Ms. Word & Excel) Internet & Email។
- មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និង ជំនាញនៅក្នុងការចរចារ។

How to Apply
- Email: career@hatthabank.com
- Submit to our nearest branch

Name Hattha Bank Plc
Phone 069222800
E-mail career@hatthabank.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.

Featured Free