គ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពស្ថានីយរួមមាន៖ ការលក់ ទំនាក់ទំនងអតិថិជន សន្នធិ និងផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់ប្រតិបត្តិការ ហើយមើលការខុសត្រូវសកម្មភា

Campany Cogetel(Online)
Website https://www.facebook.com/PichnilCafe/
Phone 0967771917
Adress Mr.Kim Veasna Tel: 096 777 1917 Veasnaking2015@gmail.com Visit Facebook page: https://www.facebook.com/PichnilCafe/

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 10 Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Other Job Views 776
Publish date 18-Nov-2020 Close Date 30-Dec-2020

Name គឹម​ ​វាសនា
Phone 096 7771917
E-mail veasna.kim@cogetel.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free