មន្ត្រីស្ថាបត្យកម្ម - ០១នាក់

Campany Hattha Bank Plc
Website http://www.hatthabonk.com
Phone 069222800/086354354
Adress building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital

Level High School Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiation Age 18
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Other Job Views 357
Publish date 09-Feb-2021 Close Date 26-Feb-2021

 - រៀបចំ និងប្រមូលឯកសារវាយតម្លៃអគារទៅកាន់សាខា ដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាថ្មី និងជួលបន្ត។
 - លំអិតប្លង់ 2D & 3D សំរាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងក្រុមការងារ។
 - រៀបចំ-កែសម្រួល សម្ភារះដេគ័រទៅតាមពេលវេលា ឬសម័យកាល។
 - សម្របសម្រួលឯកសារប្លង់ និងប្លង់លម្អិតដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់។
 - កត់ត្រារបាយការណ៍ ឯកសារផ្សេងពាក់ព័ន្ធការងារស្ថាបត្យកម្ម និងតុងតែងការិយាល័យ។
 - តាមដាន និងជំរុញអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការសាងសង់ អោយទាន់ផែនការគណៈគ្រប់គ្រង់។
 - អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំងពីគណៈគ្រប់គ្រង។

 - មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រដូចជា៖ Auto Cad , SketchUp, Photoshop, Illustrator, Corel draw។
 - អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អ ទាំងការនិយាយ និងការសរសេរ។
 - មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ មានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ និងមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។
 - អាចធ្វើការឯករាជ្យជាមួយម្ចាស់ផ្ទះ និងម្ចាស់គំរោង។
 - អាចធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបាន។

Name Hattha Bank Plc
Phone 069222800
E-mail career@hatthabank.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.

Featured Free