មន្រ្តីនីតិកម្ម-០១នាក់

Campany Hattha Bank Plc
Website http://www.hatthabonk.com
Phone 069222800/086354354
Adress building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiation Age 18
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Lawyer & Legal Job Views 187
Publish date 09-Feb-2021 Close Date 26-Feb-2021

- ចូលរួមប្រមូលព័ត៌មាន និងទំនាក់ទនងជាមួយនាយកដ្ឋាន/សាខា ឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន/សាខា ​​​ការផ្លាស់ប្តូរទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន/សាខា ព្រមទាំងឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។
- រៀបចំបំពេញឯកសារ ដាក់ ឬដកឯកសារទាក់ទងនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន/សាខា ការផ្លាស់ប្តូរទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន/សាខា ព្រមទាំងឯកសារផ្សេងៗ ជាមួយធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ព្រមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំង។
- រៀបចំ និងជូនដំណឹង របាយការណ៍វឌ្ឍនៈភាពនៃការងារ ដាក់ជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។
- ប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្នែកច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន/សាខានីមួយៗ និងរាយការណ៍ជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រង ដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនក្រុមហ៊ុន/សាខា ឱ្យបានសមស្រប និងទាន់ពេលវេលា។
- ចូលរួមរៀបចំ ស្រាវជ្រាវ និងចងក្រងឯកសារស្តីពីបទបញ្ញត្តិថ្មីៗ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជកម្ម ពន្ធដារ មូលប័ត្រ ការងារ និង វិស័យពាក់ព័ន្ធស្របតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រុមហ៊ុន។
- អនុវត្ដការងារផ្សេងៗទៀត តាមការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងតាមគោលការណ៍ ឬសេចក្ដីណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ។

- បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកនីតិសាស្រ្ត ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬពាណិជ្ជកម្ម។
- មានចំណេះដឹង និងមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការចរចា និងរៀបចំកិច្ចសន្យា។
- អាចនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបាន និងចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Microsoft Word, Excel, Power Point។
- មានជំនាញទំនាក់ទំនង មានរបៀបធ្វើការងារជាក្រុម។
- អាចធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្តាខេត្តបានតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

Name Hattha Bank Plc
Phone 069222800
E-mail career@hatthabank.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free