មន្ត្រីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញការិយាល័យ​​ - ០១នាក់

Campany Hattha Bank Plc
Website http://www.hatthabonk.com
Phone 069222800/086354354
Adress building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiation Age 18
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Banking & Finance Job Views 251
Publish date 09-Feb-2021 Close Date 26-Feb-2021

 - រៀបចំផែនការការងារ និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការងារជួលបន្តនៃការិយាល័យ និងអេធីអឹមសាធារណៈ។
 - ជំរុញការសិក្សាទីតាំងបច្ចុប្បន្ន និងស្វែងរកជំនួស ចរចា និងចុះកិច្ចសន្យាជួល។
 - សម្របសម្រួល និងអនុវត្តការស្នើសុំអនុម័តជួល។
 - សម្របសម្រួល និងរៀបចំកិច្ចសន្យាជួលពង្រាង និងចុះកិច្ចសន្យាជួលដោយមានឯកសារគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់។
 - ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការប្រមូលវិក័យប័ត្រផ្សេងៗសម្រាប់ការជួល។
 - កត់ត្រា ឬបញ្ចូលព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជួល និងរក្សាទុកឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
 - អនុវត្តតាមការងារដែលគណៈគ្រប់គ្រងប្រគល់អោយ។

 - បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកច្បាប់ / សេដ្ឋកិច្ច / ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ឬជំនាញដែលមានតំលៃស្មើ។
 - មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតឆ្នៃប្រឌិត និងមានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា។
 - មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រដូចជា MS Office, Email និង Internet។
 - ចេះភាសាអង់គ្លេសបានល្អ (និយាយ និងសរសេរ)។
 - អាចធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តបាន។

Name Hattha Bank Plc
Phone 069222800
E-mail career@hatthabank.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.

Featured Free