មន្ត្រីប្រតិបត្តិការសាខា

Campany Hattha Bank Plc
Website http://www.hatthabonk.com
Phone 069222800/086354354
Adress building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital

Level Bachelor of Science Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiable Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Accountancy Job Views 145
Publish date 17-Dec-2020 Close Date 29-Jan-2021

Closing Date: 29/12/2020

Location: សាខាស្រុកបរសេដ្ឋ-ឃុំភារីមានជ័យ


- គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ទៅក្នុងប្រអប់BOO និងក្នុង Till របស់ខ្លួនអោយបានត្រឹមត្រូវ។
- រៀបចំប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់នីមួយៗក្នុងថ្ងៃ អោយបានទាន់ពេlវេលា និងត្រឹមត្រូវ។
- រៀបចំបញ្ជីប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាក់ស្តែង ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។
- រៀបចំរបាយការណ៍ ប័ណ្ណដាក់/ដកប្រាក់ និងផ្ញើទៅកាន់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ។
- បិទគណនីសន្សំសំចៃ។
- បោះពុម្ពរបាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងត្រឹមត្រូវ។
- បំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខា ឬនាយកសាខា ឬថ្នាក់គ្រប់គ្រងដែលមានសមត្ថកិច្ច។

- បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬជានិស្សិតឆ្នាំទី៤ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឬធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។
- មានអត្តចរិកល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ និងមានឆន្ទ:ក្នុងការធ្វើការងារ។
- មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ Ms. Office (Ms. Word & Excel) Internet & Email។

How to Apply
- Email: career@hatthabank.com
- Submit to our nearest branch

Name Hattha Bank Plc
Phone 069222800
E-mail career@hatthabank.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.