ជាងកញ្ចក់

Campany Anana computer
Website http://ananacomputer.com/
Phone 081 831 516 / 061 226 648
Adress AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh

Level High School Term Full Time
Hiring 3 Sex Male
Salary ($) Negotiable Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Other Job Views 459
Publish date 06-Nov-2020 Close Date 30-Nov-2020

រៀបចំក្នុងការកាត់ និងច្នៃម៉ូតកញ្ចក់ សំរាប់អាគារអាណាណា កុំព្យូទ័រដែលបានចាត់ចែង
• ធ្វើការសំអាត និងរៀបចំទីតាំងបន្ទប់កិច្ចការងារឲ្យមានរបៀបរៀបរយ
• រៀបចំឧបករណ៍និងឧបករណ៍តំឡើងទាំងអស់ឲ្យបានល្អ
• អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែល នឹងត្រូវបានចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

• មានអាយុយ៉ាងតិចចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង
• មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទី
• មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ អត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម
• មានចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសក្នុងការកាត់កញ្ចក់ ឬមិនមានបទពិសោធន៏ក្រុមហ៊ុនលើកទឹកចិត្ត
• ត្រូវគោរពពេលវេលានិងមកធ្វើការឲ្យបានទៀងទាត់តាមគោលការណ៏របស់់ក្រុមហ៊ុន
• មានសុខភាពល្អ និងកាយសម្បទាមាំមួន
• ពេលទំនេរអាចជួយការងារផ្សេងៗដែលអាចធ្វើទៅបាន

Name AnAnA Computer
Phone 081 831 516/061 226 648
E-mail career@mekongnet.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.