អ្នកបើកបរ

Campany Anana computer
Website http://ananacomputer.com/
Phone 081 831 516 / 061 226 648
Adress AnAnA Building: # 95, 3th Floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh

Level High School Term Full Time
Hiring 10 Sex Male
Salary ($) Negotiable Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Driver / Cooker Job Views 162
Publish date 06-Nov-2020 Close Date 30-Nov-2020

កំរិតវប្បធម៌ៈ អាចសរសេរ និងនិយាយភាសារខ្មែរបាន។
• ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ ។
• មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកបើកបរម៉ូតូ និងឡាន យ៉ាងហោចណាស់១ឆ្នាំ។
• មានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកទីកន្លែកផ្សេងៗក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។
• មានភាពស្មោះត្រង់ និងអាចបត់បែនតាមស្ថានភាព

Name AnAnA Computer
Phone 081 831 516/061 226 648
E-mail career@mekongnet.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free