ពិនិត្យមើលឡាន / ប្រេងម៉ាស៊ីន - ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរក្បាល៥(CE) និងមានចំណេះដឹងស្តីអំពីច្បាប់ចរាចរ - ស្គាល់ច្បាស់ពីភូមិសាស្រ្តក្នុ

Campany Cogetel(Online)
Website https://www.facebook.com/PichnilCafe/
Phone 0967771917
Adress Mr.Kim Veasna Tel: 096 777 1917 Veasnaking2015@gmail.com Visit Facebook page: https://www.facebook.com/PichnilCafe/

Level High School Term Full Time
Hiring 15 Sex Male
Salary ($) 250$ Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 191
Publish date 09-Apr-2021 Close Date 30-May-2021

ពិនិត្យមើលឡាន / ប្រេងម៉ាស៊ីន - ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរក្បាល៥(CE) និងមានចំណេះដឹងស្តីអំពីច្បាប់ចរាចរ - ស្គាល់ច្បាស់ពីភូមិសាស្រ្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្ត - ជាបុគ្គលដែលមានភាពចាស់ទុំ ទទួលខុសត្រូវ អត់ធ្មត់ និងគួរអោយទុកចិត្តបាន - ត្រួតពិនិត្យ និង ថែទាំយានយន្តនូវរាល់សំភារៈដែលត្រូវដឹកជញ្ជូននិងថែរក្សាអោយបានល្អផ្តល់ពត៌មានអំពីបញ្ហា របស់រថយន្តមកកាន់ថ្នាក់លើ អត្ថប្រយោជន៍ -ប្រាក់ខែទី១៣ -ធានារ៉ាប់រង (គ្រោះថ្នាក់ការងារ នឹងសុ

Name គឹម​ ​វាសនា
Phone 096 7771917
E-mail veasna.kim@cogetel.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.

Featured Free