ប្រធានផ្នែកដោះស្រាយវិវាទ

Campany Hattha Bank Plc
Website http://www.hatthabonk.com
Phone 069222800/086354354
Adress building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital

Level Bachelor of Science Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiable Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Other Job Views 126
Publish date 04-Jan-2021 Close Date 18-Jan-2021

Closing Date: 18/01/2021

Location: ការិយាល័យកណ្តាល-ភ្នំពេញ


- ទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់របស់ ធនាគារ ហត្ថា ទាំងនៅក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ។
- ត្រួតពិនិត្យ ឯកសារស្នើសុំប្តឹងអតិថិជនរបស់ធនាគារ ហត្ថា ទាំងរឿងរដ្ឋប្បវេណី និងព្រហ្មទណ្ឌ ទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ។
- ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង ចំពោះការរៀបចំពាក្យបណ្តឹង និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីដាក់បណ្តឹងទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ។
- ត្រួតពិនិត្យទៅលើការតាមដាន និងជម្រុញ នីតិវិធីបណ្តឹង ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយធនាគារ ហត្ថា ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ។
- ត្រួតពិនិត្យលើរបាយការណ៍វិវត្តន៍រឿងក្តីប្រចាំខែ ទាំងរឿងរដ្ឋប្បវេណី និងព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រងពិនិត្យ និងអនុម័ត ។
- ទំនាក់ទំនង និងសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នតុលាការ មេធាវី អាជ្ញាធរ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទទាំងឡាយដែលកើតមាន ។
- ចុះបេសកម្មតាមសាខា ដើម្បីគាំទ្រសាខាក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ និងផ្តល់យោបល់ផ្លូវច្បាប់ដល់បុគ្គលិក ។
- គ្រប់គ្រង និងធានាឲ្យបាននូវការរៀបចំ រក្សាទុកឯកសារនានារបស់ធនាគារ ហត្ថា និងតុលាការឲ្យមានរបៀបរៀបរយ ។
- គ្រប់គ្រង និងពិនិត្យលើការរៀបចំលិខិតមេធាវី អញ្ជើញអតិថិជនយឺតយ៉ាវមកដោះស្រាយនៅសាខា ឬការិយាល័យកណ្តាល និងចូលរួមដោះស្រាយជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធតាមការចាត់ចែងរបស់នាយកនាយកដ្ឋាន ។
- រៀបចំ បង្កើត កែប្រែ រាល់ទម្រង់នានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដោះស្រាយវិវាទ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមច្បាប់ បទបញ្ញាត្តិ និងសេចក្តីសម្រេចដែលពាក់ព័ន្ធ ។
- ធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់ធនាគារ ហត្ថា នៅក្នុងនីតិវិធីបណ្តឹងនៅចំពោះមុខតុលាការ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ។

- ត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្រ្ត ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ និងមានចំណេះដឹងផ្នែកក្រមរដ្ឋប្បវេណី ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម ច្បាប់ការងារ និងក្រមនីតិវិធី ។
- ត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងមានចំណេះដឹង ឬបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការចរចារ ការដោះស្រាយវិវាទ ។ ល ។
- អាចនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ និងចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word, Excel និង Power Point ។
- មានការសហការល្អជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងៗ និងអាចធ្វើការជាក្រុមបាន ។
- អាចធ្វើការងារដែលលំបាក និងលើសម៉ោងការងារបាន (ករណីចាំបាច់) ។
- មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និងអាចធ្វើដំណើរតាមបណ្តាខេត្តបាន ។

How to Apply
- Email: career@hatthabank.com
- Submit to our nearest branch

Name Hattha Bank Plc
Phone 069222800
E-mail career@hatthabank.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.