មន្រ្តីគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃហានិភ័យ (ជាន់ខ្ពស់)

Campany Hattha Bank Plc
Website http://www.hatthabonk.com
Phone 069222800/086354354
Adress building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital

Level Bachelor of Science Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiable Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Banking & Finance Job Views 186
Publish date 16-Dec-2020 Close Date 30-Jan-2021

- វាយតម្លៃ និងវិភាគហានិភ័យលើផលិតផល សេវាកម្មនិងដំណើរការថ្មីៗនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃនីតិវិធីព្រមទាំងផ្តល់អនុសាសន៍ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង។
- វិភាគរកឫសគល់បញ្ហានៃហានិភ័យនិងផ្តល់អនុសាសន៍ ដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យទាំងនោះកុំឲ្យកើតឡើងវិញម្តងទៀតនាពេលអនាគត។
- បង្កើតវប្បធម៌ការពារហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំ ទៅដល់បុគ្គលិកធនាគារ ហត្ថា ទាំងអស់ព្រមទាំងពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមការងារ ដើម្បីឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធិភាពនិងឯករាជ្យភាពការងាររបស់ពួកគាត់។
- ជួយនាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំក្នុងការកំណត់កម្រិតហានិភ័យ (Risk Limit, Risk Appetite and threshold) ក្នុងធនាគារ ហត្ថា។
- ជួយម្ចាស់ហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំ ឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី របស់ធនាគារ ហត្ថា។
- ដឹកនាំ និងជួយម្ចាស់ហានិភ័យក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យដោយខ្លួនឯងនិងការគ្រប់គ្រង (RCSA)។
- ត្រួតពិនិ្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ដែលរៀបចំដោយមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃហានិភ័យ។
- រៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហានិភ័យប្រតិបត្តិការប្រចាំខែជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

- បរិញ្ញាបត្រ ឬអនុបណ្ឌិតផ្នែក ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ។
- ត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬធនាគារយ៉ាងតិច ០២ឆ្នាំ (បទពិសោធន៍ខាង សវនកម្ម ប្រតិបត្តិតាម ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត)។
- មានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការវាសវែងហានិភ័យ។
- មានជំនាញវិភាគ ដោះស្រាយ ទំនាក់ទំនង និងសម្របសម្រួលបានល្អ។
- អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យួទ័រដូចជា Ms. Office (Word, Excel &Power; Point) Email, Internet and Core Banking System ។
- មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ។

How to Apply
- Email: career@hatthabank.com
- Submit to our nearest branch

Name Hattha Bank Plc
Phone 069222800
E-mail career@hatthabank.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.